Diverses aplicacions de la instal·lació d'ACS

OBRA CIVIL

Per prestar els nostres serveis pertanyem al Gremi de Constructors de Terrassa i Comarca, traslladant als clients el valor afegit que això representa.

 

A.- Direccions d'Obra

L'experiència del nostre personal, permet la formació d'equips tècnics que apliquen metodologies de supervisió, inspecció i control dels aspectes quantitatius, temporals, mediambietals i de seguretat de les obres dels nostres clients.

Aquests serveis es concreten en:

.- Direcció facultativa d'obres.
.- Control i Vigilància d'execució.
.- Coordinació de seguretat i salut.
.- Direcció de control de qualitat.

 

B.- Infraestructures Canalització

L'especialitat de la societat és la canalització de xarxes de diferents àmbits i tipologies i per a diferents serveis. Les actuacions on participem, consisteixen en:

.- Construcció de xarxes d'abastament d'aigua potable.

A partir d'un projecte, informatiu o constructiu, realitzem l'estudi de la viabilitat funcional, tècnica i econòmica de l'obra, aportant el nostre propi coneixement a l'hora d'assessorar a la propietat o promotor per a poder definir la millor opció possible en cada cas.
La realització de l'obra comporta des de la fase prèvia de la redefinició, si s'escau, dels elements previstos en projecte fins al subministrament i muntatge dels equips i canonades necessaris per a donar sentit funcional a la realització que sen's encomana.
Ens ocupem de tot el procès: selecció dels millors materials i col·laboradors, definició amb D.O. de les característiques de les rases i moviments de terres necessaris, excavació i retirada de materials sobrants, instal·lació dels elements hidràulics, contractació d'energia elèctrica si és el cas, muntatge electromecànic, equips de vàlvules i telecontrol, obra civil complementària (arquetes, casetes, dipòsits), reposició de paviments i sòls, i proves de funcionament.

.- Construcció de xarxes de sanejament d'aigua.

Execució de xarxes de sanejament residuals i pluvials, ja siguin noves o renovacions de xarxa existent, incloent-hi la reparació d'antigues i construcció de noves escomeses, pous i embornals.
Treballs per a particulars fins connexió a xarxa municipal, incloent tràmits administratius si s'escau.
Treballs de construcció de xarxes de drenatge.
La nostra infrastructura ens facilita poder participar en l'execució de xarxes de formigó, polietilè, polipropilè o pvc.

.- Construcció de xarxes de reg per a parcs i jardins.

La nostra capacitat avarca des de l'assistència en la identificació de les necessitats del parc i/o jardí fins el disseny (càlculs previs, dimensionament de xarxa i optimització dels sistema), fins el subministrament i muntatge dels elements constitutius d'aquesta xarxa, i tot això amb mitjans propis i amb un equip col·laborador habitual especialista en aquestes matèries.

.- Construcció d'altres xarxes.

Podem oferir també la realització de les canalitzacions per a xarxes de telecomunicacions o energia elèctrica i/o gas ja que tenim col·laboradors permanents especialistes en aquestes matèries.

 

C.- Serveis d'Enginyeria

S'ofereixen els serveis en l'àrea d'Estudis i Projectes, basant-se en un equip tècnic especialitzat i altament qualificat que comprèn tots els àmbits de l'obra civil, preferentment l'hidràulic.

D'aqui la nostra capacitat per dur a terme, entre d'altres:

.- Realització d'estudis i projectes tècnics (informatius, viabilitat, constructius).
.- Realització de projectes d'activitats / llicència ambiental.
.- Assistència tècnica per a obres i projectes.
.- Treballs de topografia, replantejaments i aixecaments topogràfics.

 

D.- Lloguer de maquinària

L'arrendament de maquinària facilita als nostres clients l'accés a determinats equipaments necessaris per a la realizació dels seus treballs, sense la necessitat d'importants inversions prèvies. És per això que s'ofereixen equips de lloguer i maquinàries de tipus:

.- Lloguer d'equips de moviment de terres, amb o sense conductor (retroexcavadores, minicarregadores, compactadores, etc.).
.- Lloguer de maquinària per a soldadura de canonades (soldadura a testa, electrofussió).
 

Referències

Al llarg de la nostra història com empresa hem realitzat múltiples actuacions, sigui per a entitats privades, organismes oficials o administracions locals, algunes de les quals relacionem a continuació, a tall d’exemple:
 

Aigües Ter-Llobregat. Obres de millora de l’abastament de Polinyà. Tram del dipòsit de capçalera a la xarxa de la població. Obra civil i instal·lació per canalització de 600 metres de canonada de fosa dúctil de 250 mm de diàmetre, elements i connexions.
 
Aigües de Vilanova i la Geltrú. Projecte d’ampliació de la xarxa d’aigua potable a la Ronda Ibèrica i Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Obra civil i instal·lació per canalització de de 1.200 metres de canonada de fosa dúctil de 450 mm de diàmetre, elements i connexions
 
Mina, Aigües de Terrassa.
 
.- Execució de les obres del projecte de serveis afectats de canonades de fosa dúctil de 700 mm i 450 mm, al sector Aymerigues de Terrassa.
.- Execució de les obres de la nova canonada d’impulsió a l’Avinguda de Béjar de Terrassa. Obra civil i instal·lació per canalització de 700 metres de canonada de fosa dúctil de 300 mm diàmetre, elements i connexions.
 
Ajuntament Sant Pere de Ribes. Projecte constructiu pel nou dipòsit de les Roquetes (Sant Pere de Ribes) de 3.000 m3 i renovació de la xarxa de subministrament en alta (1.200 metres de canonada de fosa dúctil de 300 mm de diàmetre) fins la connexió amb la xarxa d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL)
 
Ajuntament de Terrassa.
 
.- Projecte de millora del camí escolar del centre educatiu de la Mare de Deu del Carme de Terrassa.
.- Parc Audiovisual de Catalunya Construcció de la xarxa d’aigua potable, consistent en 897 m de canonada de fosa dúctil de DN-100 i 460 m de DN-150, amb els seus elements de control, escomeses, hidrants, boques de reg i vàlvules reductores de pressió. S’ha rehabilitat l’antic dipòsit modificant i adequant les canonades de sortida, la caseta de vàlvules i s’ha realitzat un nou sistema de cloració i telecomandament.
.- Reparació de clavegueram. Reparació del col•lector del carrer Sant Llorenç de Terrassa, consistent en la renovació de 450 m de col•lector en PP de DN-630, realització d’escomeses i connexions a embornals i pous i reposicions del paviment asfàltic.
.- Renovació de clavegueram. Consistent en la renovació i ampliació de la xarxa de clavegueram pluvial de la Rambla d’Egara de Terrassa formada per 219 m de canonada de formigó armat de DN-800, 284 m de canonada de formigó armat de DN-600, 213 m de canonada de formigó armat de DN-500 i 127 m de canonada de formigó armat de DN-300, incloent connexió a embornals nous i reforma de pous existents, moviments de terres i asfaltats.
.- Remodelació de clavegueram. Remodelació urbana de clavegueram del col•lector de Torresana i sobreeixidors de l’Av. del Vallès, a Terrassa, consistent en l’execució de 14 m de canonada de formigó DN1200, 104 m de canonada de formigó DN1000, 123 m de canonada de formigó DN800, 204 m de canonada de formigó DN600, 61 m de canonada de formigó DN500, connexions a embornals nous i reforma de pous existents així com connexions a Riera de Les Arenes i sobreeixidors a l’Avinguda del Vallès.

Ajuntament de Sabadell.
 
.- Construcció de nou clavegueram i renovació de xarxa d’aigua potable al carrer de Llenguadoc de Sabadell. Reurbanització del carrer afectat i obres de millora als carrers confrontants.
.- Projecte d’adaptació de passos de vianants al districte 1 i 2 de Sabadell. Execució de 350 nou passos i senyalització viaria.

Ute autovia B-40 (Acciona-Comsa-Copisa). Execució de les obres del projecte de desviament dels serveis afectats de canonades d’impulsió per les obres de la nova Autovia Orbital (4º cinturó de Terrassa). Instal·lació de 1.450 metres de canonada de FD700 mm, 500 metres de canonada de FD450 mm, 950 metres de canonada de 250 mm, 1.300 metres de canonada de FD300 mm i 900 metres de canonada de FD150 mm.
 
Copcisa. Construcció de xarxa d’aigua potable a la urbanització de Can Filuà a Santa Perpetua de la Moguda. Canalització de 500 metres canonada fosa dúctil 300 mm, 1.000 metres canonada polietilè 160 pn-10, 1.000 metres canonada polietilè 110 pn-10, tots els elements de xarxa corresponents i connexions.
 
Mercadona. Construcció de xarxa d’aigua potable al centre logístic d’Abrera. Instal·lació de 2.500 metres canonada polietilè 160 mm pn-10 i dos dipòsits d’acer galvanitzat de 530 m3 cadascú.

veure més