Sistemes contra incendis

Central de detecció automàtica d'incendis

Disseny i Instal·lació de Seguretat Contra Incendis

La pròpia instal·lació dels equips, així com el manteniment, han de satisfer els requisits establerts al ”Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (Real Decreto 1942/1993)”. Els aparells, equips i sistemes utilitzats en la protecció contra incendis es caracteritzen perquè la seva instal·lació es fa amb l’expectativa de no ser utilitzats, excepte en els moments de possibles sinistres, que serà quan voldrem que els equips responguin amb seguretat i eficàcia. El reglament té com objectiu assegurar el correcte funcionament:

• El compliment de les exigències establertes ha de justificar-se mitjançant la certificació d’un organisme de control.

• Les comunitats autònomes podran fer comprovacions de caràcter tècnic amb l’objectiu de verificar l’adequació a les normes.

• Instal·ladors i mantenidors autoritzats són qui han de realitzar la instal·lació, el manteniment i la reparació d’aparells, d’equips, de sistemes i de components


Activitat certificada segons norma  ISO:9001 per TÜV Rheinland