A Servaigua estem especialitzats en la instal·lació de:

• Sistemes automàtics de detecció d’incendis.

• Sistemes manuals d’alarma d’incendis. Són un conjunt de polsadors que transmetran el senyal a un centre de control on s’identifiqui la zona afectada.
• Sistemes de comunicació d’alarma. El senyal serà audible i visible.
• Sistemes d’abastament d’aigua contra incendis. La xarxa d’abastament d’aigua podrà alimentar diferents sistemes de protecció, sempre i quan, es pugui assegurar un cabdal i una pressió mínima.
• Sistema d’hidrants exteriors. Consisteix en una font d’abastament d’aigua, una xarxa de tuberíes per a aigua d’alimentació i els hidrants exteriors necessaris. Podran ser del tipus columna o tipus arqueta.
• Sistema de columna seca. Quan es prevegi risc de grans gelades el sistema d’hidrants serà del tipus columna seca. Aquest es composa per una toma d’aigua en la façana o una altra zona fàcilment accessible als bombers.
• Sistemes de boques d’incendis equipades (bie). Consisteixen en una font d’abastament d’aigua, una xarxa de canonades per l’alimentació d’aigua i les BIEs (mànegues) fixades segons les característiques homologades.
• Sistemes d’extinció per ruixadors automàtics d’aigua o per aigua polvoritzada (Sprinklers).
• Sistemes d’extinció per escuma física de baixa expansió.
• Sistemes d’extinció per pols o per agents extintors gasosos.


• Extintors d’incendi. La qualitat, l’emplaçament, el tipus i la vida útil s’ha d’ajustar al “Reglamento de aparatos de presión”. S’ha de tenir en compte que cada extintor és vàlid per a un determinat tipus de foc.

 

Extintors indicats per a cada tipus de focs.

EXTINTOR (A)    Sòlids (B)   Líquids (C)  Gasos (D) Metalls
especials
Aigua polvoritzada Molt adequat Acceptable    
Aigua a doll Adequat      
Pols BC (Convencional)   Molt adequat Adequat  
Pols ABC (Polivalent) Adequat Adequat Adequat  
Pols específic metalls       Adequat
Escuma física Adequat Adequat    
Anhídrid carbònic Acceptable Acceptable    
Hidrocarburs halogenats Acceptable Adequat